ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดตรวจ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน เข้าประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเข้าร่วมรับฟังรายงานสรุปเบื้องต้นและข้อเสนอแนะต่างๆ อาทิ ผศ.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการฯ ผศ.สุธินี อัตถากร รองผู้อำนวยการฯ นายกฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฯ น.ส.กัลยานี เจริญโสภารัตน์ หัวหน้าสำนักงาน และนายจักรวุธ เหล็กกล้า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close