ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ฉบับที่ 7

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ฉบับที่ 7 และประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 นั้น                                   ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และมาตรการควบคุม ดูแลนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแจ้งให้หน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศฯดังกล่าวโดยเคร่งครัด

แจ้งประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button

Close
Close