ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ปิดตรวจ ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

วันอังคาร ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา(อาคาร 34) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย และนางสุภาวดี ไตรเณรัชฌานนท์ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบภายใน “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” เพื่อสรุปข้อตรวจพบและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อทักท้วง ใน (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนข้อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close