ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีท่านเกริกพงษ์ เกษรทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close