ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดตรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

มื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมช่อพยอม 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจสอบภายใน นายพายุ ภูโคกเนิน และนางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี ได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ การตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยรับตรวจได้ให้ความสนและความสำคัญเป็นอย่างมากโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา  และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close