ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 22 ธันวาคม 2563

เมื่อวันอังคารที่ 22 เดืิอนธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 150503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดตรวจ และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close