ข่าวอบรมสัมมนา

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University” เดินหน้าสู่อนาคต วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าร่วม การประชุมสัมมนา “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เพื่อนำแนวทาง นโยบายของมหาวิทยาลัยมาพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close