ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง   ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินารตามกกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยโดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ ขอบเขตของการตรวจสอบ และกระบวนการตรวจสอบ ในการนี้ สำนักงานสภาฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อมูล รวมถึงเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบภายในและความต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาในส่วนต่างๆ และสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อนำไปพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close