ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ กองกลาง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตามกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กองกลาง โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ ขอบเขตของการตรวจสอบ และกระบวนการตรวจสอบ ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจาก            นางนิชชาอร ปาตลานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อมูล รวมถึงเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบภายในและความต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาในส่วนต่างๆ และสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close