ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30-10.30 น.  ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก ชั้น 4 อาคาร 37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตามกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน  อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี  อาจารย์สุรีพร กัลปดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close