ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-14.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ฯ  ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตามกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณิชาภา ยศุตมธาดา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ อาจารย์รตนดา อาจวิชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และนายบุญคง สีเสน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close