ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ คณะนิติศาสตร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา  09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตามกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ คณะฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close