ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 29 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตามกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close