ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษา (อาคาร34) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตามกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้คณะฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยยง ศรีคุณแก้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจิตรลดา ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close