ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ กองคลัง วันที่ 28 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-14.30 น.   ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมกองคลัง ตามแผนการจัดกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลซักซ้อมความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจาก นางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close