ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30-11.30น. ณ ห้องสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ตามแผนการจัดกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลซักซ้อมความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close