ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ สำนักบริการวิชาการ

วันอังคารที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมสำนักบริการวิชาการ ตามแผนการจัดกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลซักซ้อมความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช ผู้อำนวยสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเสนอแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close