ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานสภาคณาจารย์ ตามแผนการจัดกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ซักซ้อมความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ สำนักงานสภาฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดลนภา ไชยหันขวา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อนำมารวบรวมนำเสนอผุ้บริหาร และพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close