ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องสำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามแผนการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียม ความพร้อมในการรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำเบื่องต้น รวมไปถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close