ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามแผนการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำเบื่องต้น รวมไปถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจเพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบภายในต่อไป
คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close