ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการจัดกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยรับตรวจ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำปฏิทินการเข้าเยี่ยมหน่วยรับตรวจเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แผนการตรวจสอบภายในและแนวทางการตรวจสอบภายใน และอธิบายกระบวนการตรวจสอบภายในแก่หน่วยรับตรวจ รวมทั้งการเตรียมเอกสาร/หลักฐานในการรับการตรวจสอบ เพื่อให้ผลการตรวจสอบภายใน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ตามปฏิทินการจัดกิจกรรมตรวจสอบสัญจรที่แนบมาพร้อมนี้

ปฎิทินตรวจสอบภายในสัญจร

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close