ข่าวกิจกรรมล่าสุด

การประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครังที่ 2/2563 วันที่ 6 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 150508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2563  โดยกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งหมด 6 วาระ ในการประชุมครั้งนี้ มีบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม ดังนี้ นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นางสุภาวดี ไตรเณรัชฌานันท์ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน นายพายุ ภูโคกเนิน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางสาวทิพยาพร ทักษี ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณา การปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  การทบทวนกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน  รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปฏิทินตรวจสอบภายในสัญจรและปฏิทินการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดวางระบบการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close