ข่าวกิจกรรมล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายเกริกพงษ์ เกสรทอง ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ และมีบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close