ข่าวกิจกรรมล่าสุด

การประชุมหน่วยตรวจสอบภายในประจำเดือน กันยายน 2563

เมื่อวันวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 150508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมหน่วยตรวจสอบภายในประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close