ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายเกริกพงษ์ เกษรทอง ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ และนำเสนอข้อตรวจพบที่สำคัญ เพื่อร่วมกันอภิปรายหาแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close