ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

Boss1-7-63

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close