ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส C0VID-19 (ฉบับที่ 5) ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส C0VID-19 (ฉบับที่ 5) ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หยุดปฏิบัติงานในคณะ หรือหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่พักอาศัยของตนเอง และต้องส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ ให้ปรับรูปแบบการประชุมในมหาวิทยาลัยให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่เห็นสมควร และให้บุคลากรมาผลัดเปลี่ยนเวรประจำสำนักงานเท่าที่จำเป็น
คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close