ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมรายงานความก้าวหน้าจากประเด็นข้อตรวจพบและประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “โครงการ วิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบการระบาด ของโรคโควิด 19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

เมื่อวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการการรายงานความก้าวหน้าจากประเด็นข้อตรวจพบ “โครงการ วิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบการระบาด ของโรคโควิด 19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน 2566 และประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด (ต่อเนื่อง) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567 เพื่อร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้า ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการฯได้รับทราบถึงการสอบทานโครงการฯดังกล่าว ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการ ฯ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้าจากประเด็นข้อตรวจพบในครั้งนี้

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button

Close
Close