ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 28 กันยายน 2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2566 เพื่อพิจารณานโยบายการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ร่าง)รายงานผลการตรวจสอบภายใน และรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายเกริกพงษ์ เกสรทอง ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ตั้งใจ กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ กรรมการ
4. นางขนิษฐา โสดามรรค กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์)
5. นายอานุภาพ งามสูงเนิน กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ เลขานุการ
7. นายพายุ ภูโคกเนิน ผู้ปฏิบัติงานประชุม
8. นางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี ผู้ปฏิบัติงานประชุม
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button

Close
Close