ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ “โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อฟืนฟูเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้” วันที่ 21 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ “โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อฟืนฟูเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้” เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งมีระยะเวลาในการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 21-25 และ 28-30 สิงหาคม 2566 รวมจำนวน 8 วันทำการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายกฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการสำนักสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบในครั้งนี้

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close