ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

วันพุธ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2566
เพื่อพิจารณา ร่าง รายงานผลการตรวจสอบภายใน และรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายเกริกพงษ์ เกสรทอง ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ตั้งใจ กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ กรรมการ
4. นางขนิษฐา โสดามรรค กรรมการ
5. นายอานุภาพ งามสูงเนิน กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ เลขานุการ
7. นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายพายุ ภูโคกเนิน ผู้ปฏิบัติงานประชุม
9. นางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี ผู้ปฏิบัติงานประชุม
10. นางสาวนภาวรรณ์ รัชโพธิ์ ผู้ปฏิบัติงานประชุม
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close