ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมขวัญจำปา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หน่วยงานรับตรวจ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการปิดตรวจในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างตำแหน่ง คณบดี อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ ตำแหน่ง รองคณบดี นางรัตนา อาสาทำ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เพื่อร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในแต่ละประเด็นของการตรวจสอบต่างๆให้กับหน่วยงานได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดกับองค์กรต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close